کارکنان خدمات ترجمۀ ساسکس SIS و کاربران خدمات دیگر را در

Next Drop-in:

Tuesday 5th November 11AM -1PM
العربية / arabic, français / french and español / spanish speaking Volunteer linguists are already confirmed to be there and other languages will be available on the day

 

کارکنان خدمات ترجمۀ ساسکس SIS  و کاربران خدمات دیگر را در

امنیت اجتماعی

مراقبت از کسی 

ندگی با نوعی ناتوانی

تحصیل

امور مهاجرت و شهروندی

مراقبت اجتماعی

تغذیه سالم

فعال نگهداشتن

کاهش فشار روح

ما قادر به کمک و حمایت شما از طرق زیر می باشیم
• با گذاشتن قرار ملاقات و وارتباط دادن شما با دیگر خدمات
• خواندن نامه های شما
• تکمیل فرم های ساده
• برقراری تماس تلفنی

زمان مراجعه در صورت تمایل
ساعت 11.00 صبح- 1.00بعد از ظهر
اولین و سومین سه شنبه هرماه
نیازی به قرار ملاقات قبلی نیست

در صورت نیاز با شماره تلفن زیر تماس بگیرید
234825 01273

ما از حضور کودکان استقبال می کنیم

خطوط اتوبوس
خط مستقیم 37 bبطرف Fleet Street
یا
5 دقیقه راه پیاده ازایستگاه اتوبوس راه آهن برایتون ویا از مغازه های واقع در
London Road

BMECP, 10a Fleet Street, Brighton, BN1 4ZE
Near Sainsbury’s and The Friends Centre in the New England Quarter